Handlingsplanen 2017

Universitetssamarbeid

Beskrivelse:

Samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, An Najah National Unviersity i Nablus og Nablusforeningen har vært forsøkt utviklet over mange år, og på ulike institutt. Fakultet for Urban planning har tatt imot forelesere, og både studenter og forelesere fra UiS har besøkt An Najah i forbindelse med masteroppgaver. Likeens har gjesteforelesere fra Nablus gjestet  UiS med forelesninger i islamsk religion og i likestillingsperspektiv.

Generell intensjonsavtale om samarbeid ble undertegnet i 2009 og videre fornyet i 2013 etter pådriv fra Nablusforeningen.

Likevel er det først gjennom samarbeidet med institutt for lærerutdanning, drama, at samarbeidet er formalisert og Universitetene er blitt «eiere» og pådrivere av utveksling og samarbeid selv. Universitetet i Nablus fikk sendt en student til utdanning i drama våren 2016. Videre besøkte to lærer fra An Najah UiS i mai 2016, og Universitetet i Stavanger sendte en større delegasjon til Nablus i oktober 2016. De gjennomførte tre dagers workshop på An Najah og hadde møter for å befeste og drøfte samarbeidet. Med i delegasjonen var rådgiver i internasjonal avdeling, kommunikasjonsrådgiver og tre dramalærere. Anndi Lomeland Jacobsen fra Nablusforeningen var hentet inn som reiseleder og kontakt.

Som mangeårig fødselshjelper til det viktige samarbeidet mellom universitetene, har Nablusforenignen et «eierforhold» til samarbeidet, og vil gjerne bruke sin kjennskap til Nablus og kontaktnettet vårt til å bistå der det er behov for det.

Milepæler 2017

 1. Følge opp de seks studentene som studerer drama ved UiS med praktisk hjelp og veiledning.
 2. Invitere studentene til å holde små innlegg på vennskapsskoler og for andre som måtte ha interesse av å høre om Nablus.
 3. Bistå UiS med kontakt og praktisk gjennomføring av Nablusbesøk.


Samarbeid med Jæren Folkehøgskole

Beskrivelse:

Tradisjonen tro inviterte vi sammen med Jæren folkehøgskole studenter fra Nablus. Budsjettet ga bare rom for 5 studenter i tillegg til reiseleder Naseer Arafat. Delegasjonen ble gjennomført etter samme mal som før. I år fikk studenten en dag på musikk/dans /drama ved Kongsgård Videregående skole som erstatning for dramaworkshop.

Studentene bidro med innlegg om ulike tema fra Nablus. Solidaritetsfesten/ kulturkvelden var godt besøkt.

Det var lagt opp et tett program for Naseer Arafat. Han hadde møter med de ulike museene for å få en referansegruppe for eget vitensenter i Nablus.  Naseer deltok med foredrag på åpent møte på Sting. Møte var svært godt besøkt. Likeens hadde han foredrag på institutt for Urban design på UiS. Dette var lite besøkt.

Milepæler 2017

 1. I samarbeid med Jæren folkehøgskole, invitere en ny gruppe studenter til Jæren folkehøgskole. Jæren ønsker å legge denne til Januar 2018.
 2. Drøfte mulig samarbeid med Jæren folkehøgskole og UiS for å ivareta både Jærens behov og utnytte studenter som studerer her i folkehøgskolens internasjonale arbeid.
 3. Prosjektet er avhengig av eksterne midler. Når nå Vennskap Nord-Sør er uaktuell som bidragsgiver, er Inge Steenslands Stiftelse hovedsponsor. Denne må ivaretas i ny søknad.

 

Co2-prosjektet

Beskrivelse:

Etter en opptur med nye ansvarshavende i Stavanger så vel som i Nablus, kom det fram at Miløavdelingen her savner rapporter for 2015 og 2016. Dette skaper problemer når midler skal overføres for neste års prosjekt i Nablus. Etter en del kommunikasjon fram og tilbake, har miljøavdelingen og Nablus blitt enige om videre framdrift.

Vi har arbeidet for å få representanter fra Miljøavdelingen med oss i april, men de ønsker å utsette turen til flere politikere/ administrasjon kan bli med. I mellomtida må Nablusforningen arbeide for å holde kontakten og entusiasmen opp både i  Nablus og Stavanger.

Milepæler 2017

 1. Arbeide for at den delegasjon fra miljøvernavdelingen drar til Nablus/ evt. invitere Rajah Taher til Stavanger for samtaler om rapportering
 2. Gjennomføre møte med ordfører/ rapporteringsansvarlig når vi er i Nablus i april.
 3. Arbeide for å få laget er skjema som gjør rapportering enkel for begge parter.


Skolesamarbeidet

Beskrivelse:

Austbø, Gautesete, Kristianslyst, Gosen og Tastaveden har hatt vennskapsskoler i Nablus. Vennskapsskolene har sendt inn rapport til Stavanger kommune, avdeling for oppvekst og levekår for fireårsperioden 2013-2016. Lenke til de enkelte skolenes rapporter og vedtak fra KO finnes her:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/AgendaItems/Details/206937

Per i dag er Gautesete skole ute av skolesamarbeidet. Stavanger kommune har vedtatt å videreføre ordningen med økonomisk støtte til skolesamarbeid, og skoler som ønsker å delta må søke innen 31.03.17. Alle skoler i Stavanger kan søke om disse prosjektmidlene, og vi kan i skrivende stund ikke fastslå hvilke skoler som vil delta i neste fireårsrunde.

De fleste av vennskapsskolene i Stavanger har innført det nye valgfaget internasjonalt samarbeid. Dette har åpnet for enda bedre anledning til å pleie vennskapssamarbeidet mellom skolene.  Nablusforeningen ønsker å støtte skolene i dette arbeidet og bidra som før til å holde kontaktene med skolekontaktene i Nablus.

Milepæler 2017

 1. Forutsatt økonomisk støtte til skolene ønsker vi å sende en delegasjon lærere fra Stavanger til Nablus i løpet av 2017
 2. Alle skolene har laget seg små prosjekter som er gjennomførbare. Det handler om å bruke ulike sosiale medier for å holde kontakten. Skolene utveksler eksempelvis bilder, historier og matoppskrifter, og noen forsøker seg også på å skrive fortellinger sammen. Samtidig utveksler de tegninger og gaver når det er møtepunkter
 3. Et overordnet mål er at elever og lærere i Nablus og Stavanger skal få kunnskap om den andres historie og kultur.

TAP – The Art Project

Beskrivelse:

Prosjektet TAP (The Art Project) tar sikte på å utvikle samarbeidet mellom Nablus-regionen og Stavanger til også å gjelde kunstfeltet. Samarbeidsavtale er signert mellom kunstakademiet ved AnNajah Universitetet i Nablus, Nablusforeningen og aktuelle parter i Stavanger (Stavanger kommune, Rogaland kunstsenter) om utveksling av kunstnere i to måneders opphold i de respektive byene. Stavanger fikk i 2011 besøk av åtte studenter og to lærere fra kunstakademiet i Nablus. Besøket ble avsluttet med en stor utstilling i Stavanger kunstforening. Våren 2013 besøkte den Stavanger-baserte kunstneren Agnes Btffn Nablus, med AnNajah Universitet som vert. Btffn holdt workshops for akademistudentene, initierte kunstprosjekt, knyttet kontakter og arbeidet med eget kunstnerskap. I september og oktober 2013 besøkte Nablus-kunstneren Isra Issa Stavanger. Issa var Rogaland kunstnersenters gjest i Frida Hansens hus. Hun besøkte en rekke kunstnere og kunstinstitusjoner og avholdt en utstilling på Sølvberget. Btffn fungerte som vert for Issa. Btffn har senere besøkt Nablus-området ved flere anledninger og knyttet kontakter med lokale kunstnere. Høsten 2014 var Stavanger-kunstner Signe Christine Urdal i Nablus. Urdal ble godt mottatt og holdt kurs for fotostudenter ved AnNajah Universitet. Hun har også holdt utstillinger i Nablus ved to anledninger, samt holdt foredrag og arbeidet videre i eget kunstnerskap, med inntrykkene hun fikk.

Tross at vi kan vise til vellykkede utvekslinger, har det vist seg vanskelig å finansiere prosjektet. Da vi skulle invitere ny kunstner fra Nablus til 2016, manglet derfor det økonomiske grunnlaget. Agnes Btffn tilbød da å delfinansiere et opphold for Nemer Sartawi, en kunstner hun har holdt kontakt med, og som hun mente kunne passe i utvekslingsprosjektet. Karin Sunderø intervjuet Sartawi under et opphold i Nablus våren 2015, og avtale om utveksling ble inngått. Sartawi er den foreløpig siste utvekslings-kunstneren i TAP-prosjektet.
Oppholdet hans i Stavanger-området var svært vellykket. Han besøkte lokale og nasjonale visningssteder, møtte kunstnere, arbeidet godt med egne kunstprosjekt og deltok blant annet i performancefestivalen PAB i Bergen og holdt utstilling i Rogaland kunstsenter.

TAPs pilotperiode er nå over, og Nablusforeningen må avgjøre om prosjektet skal videreføres. Samarbeidet med universitetet i Nablus er krevende, men det er et ønske fra akademiet i An-Najah at vi fortsetter. Kunstnerne som har vært involvert, har også positive erfaringer som det er viktig å videreføre. Forutsatt at foreningen greier å finansiere prosjektet, anbefales det derfor å fortsette.

Milepæler 2017

 1. Ny samarbeidskontrakt mellom kunstakademiet i AnNajah Universitetet, Stavanger kommune og Rogaland kunstsenter må forhandles våren 2017.
 2. Finansiering av arbeidsopphold for kunstner til Nablus våren 2018 må på plass.
 3. Involverte parter må signere kontrakt om utveksling av kunstner til Nablus,høsten 2017.
 4. Lyse ut arbeidsopphold og velge kunstner til Nablus høsten 2017.
 5. Gjennomføre arbeids-opphold for ny Stavanger-basert kunstner i Nablus i to måneder våren 2018.
 6. Muliggjøre arbeids-opphold for en profesjonell kunstner fra Nablus-området i Stavanger.
 7. Bidra til utveksling av erfaring mellom kunstnere i Stavanger og Nablus
 8. Bidra til samarbeid mellom kunstakademiet i Nablus og kunstinstitusjoner og-aktører i Stavanger.

 

Kokkeprosjektet

Beskrivelse:
Vi fikk ikke prosjektmidler til å videreføre kokkeprosjektet fra UNESCO, slik vi hadde planer om i 2015. Målet er nå å etablere en kokkefaglig utdanning på videregående nivå/fagbrev for unge kokker i Nablus og nærliggende kommuner. Målet er å få støtte til dette med midler fra SIU, The Norwgian center for international cooperation in education. Arbeidet må gjøres i tett samarbeid med relevante lokale samarbeidspartnere i Nablus og omegn. Det er sendt en prosjektskisse til SIU, Senter for Internasjonalisering av Utdanning (som er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet), for å avklare om vi vil komme inn under søknadskriteriene for 2017. Målet er å få sendt en endelig søknad høsten 2017.

Milepæler 2017

 1. En foreløpig tilbakemelding fra SIU i februar.
 2. Undersøke mulighetene for å forankre prosjektet politisk i Ramallah og Nablus.

 

Deltakelse på Nablus Cultural Festival 2017

Beskrivelse:
Nablusforeningen deltok på Nablus Cultural Festival i 2016. Vi hadde med musikerne Liv Runesdatter og Kjell Inge Torgersen og fotokunstner Signe Christine Urdal, alle fra Stavanger. Nablusforeningen er invitert til å delta på festivalen i 2017 og ønsker å bidra til at Stavanger kan være representert. En delegasjon fra foreningen reiser den 5.-12. april sammen med artistene Hanne Vasshus og Øystein Bru Frantzen. Vi opprettholder også samarbeidet med Liv Runesdatter, som også er invitert til å delta på festivalen som selvstendig artist.

Milepæler 2017

 1. Organisere og koordinere en delegasjon til Nablus i forbindelse med festivalen
 2. Invitere til vennetur som slutter seg til delegasjonen på festivalen
 3. Invitere representant fra kokkeprosjektet kultur til å slutte seg til delegasjonen.

Kontakt utad/ny brosjyre/Nablusnytt og nettside

Beskrivelse:
Nablusforeningen har mye utadrettet kontakt gjennom nettverkene og samarbeidsparter, men vi har lite direkte kontakt utad gjennom møter o. lignende. Inneværende år har vi hatt ett åpent møte, som var godt besøkt.

Det er nå utarbeidet ny brosjyre for utdeling til interesserte. Denne vil bli lagt fram på årsmøtet.

Nablusnytt utgis nå kun to ganger i året. Vi har en god avtale med trykkeriet, og selv om mye nå foregår online, er det viktig å fortsette å gi ut Nablusnytt i dette formatet.

Nettsiden har vært oppdatert noe ujevnt. Det har vært bedre i det siste. Facebook fungerer bra, spesielt etter at flere kan legge inn og godkjenne andre sine innlegg. Hovedspråket bær fortsatt være engelsk.

Milepæler 2017

 1. Gi ut to Nablusnytt i 2017, en før årsmøtet, og en til høsten.
 2. Holde nettsida oppdatert til enhver tid.
 3. Bruke Facebook aktivt for å fortelle om vårt arbeid, og aktuelle hendinger i Nablus.
 4. Delta på internasjonal kafé og i internasjonale møter på Sølvberget Kulturhus.

Medlemmer

Beskrivelse:
Inneværende år har vi hatt vekst i medlemsmassen. Dette er nok mange som «har kommet tilbake», etter et vi kjørte en aksjon for å få folk til å betale kontingenten. Men vi kan godt bli flere!

Milepæler 2017

 1. Styret intensiverer arbeidet med å rekruttere nye medlemmer.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/3/f/2/nablusforeningen.net/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399