ÅRSMELDING 2014

STYRETS SAMMENSETNING

Styret har hatt følgende sammensetning i 2014:

Leder: Anndi Lomeland Jacobsen

Nestleder: Odd Kristian Reme

Styremedlemmer:
Helene Berge Galta
Audun Kvinnesland
Bjørg Botne
Andreas Lagesen
Zaher Hammoudeh
Kirsti Sømme

Varamedlemmer:
Karin Sunderø
Gunhild Brænne Bjørnstad
Rima Kiblawi

STYRET HAR HATT FØLGENDE FORDELING AV OPPGAVER:
Leder: Anndi Lomeland Jacobsen

Nestleder: Kian Reme

Sekretær: Kirsti Sømme, permisjon fra høsten 2014. Helene overtar som sekretær med Karin som vara.

Kasserer: Helene Berge Galta

Prosjektleder TAP: Karin Sunderø

Prosjektleder skole: Helene Berge Galta/ Andreas Lagesen

Prosjektleder CO2: Audun Kvinnesland

Prosjektleder skolehelse: Bjørg Botne

Kontakt Palestinsk forening: Zaher Hammoudeh og Rima Kiblawi

Nablusnytt: Zaher Hammoudeh og Helene Galta (utsendelse)

Revisor: Einar Leknes

Valgkomite: Aud Jorunn Aano, Stanko Matic, Sabah Odeh og Yousef Deeb
Styremøter
Det har vært 8 styremøter i 2014, og vi har behandlet 79 saker. I tillegg har de enkelte prosjektene hatt egne arbeidsmøter for å planlegge sine områder.
Fra venstre: Kirsti, Audun, Andreas, Kian, Anndi, Karin og Helene, Rima, Zaher og Gunnhild. Bjørg hilste fra utlandet.

Nablusnytt, nettsider og Facebook
Zaher Hammoudeh har vært redaktør og ansvarlig for Nablusnytt og for nettsida. Det er i 2014 sendt ut tre utgaver av Nablusnytt. Vi har vekslet mellom ulike trykkerier for å finne frem til den mest gunstige. Dessverre har både pris og postens tjeneste ikke tilfredsstilt vårt behov, og vi er stadig på leit etter rimeligere trykk. Likeens er arbeidet med medlemslistene stadig under revisjon da posten ikke leverer der det er den minste tvil om navn eller gateadresse.

Nettsida er blitt oppdatert og har fått en fin layout takket være Zaher sin innsats. Facebook administreres av tre personer og fungerer som et godt kontaktnett mellom medlemmer og styret. Det meste skrives her på engelsk og er således også et kontaktpunkt mellom Stavanger og Nablus. Vi har i dag 250 medlemmer på Facebook.

Medlemmer:
Nablusforeningen hadde ved utgangen av 2014 164 betalende medlemmer. Medlemskontingenten ble ved forrige årsmøtet hevet til kr. 200 for ordinære medlemmer og kr. 100,- for pensjonister/studenter.
Det bør fremdeles være et mål å få flere til å støtte foreningen gjennom medlemskap da dette er med å avgjøre tilskudd fra kommunen ved sida av støtte til foreningen direkte.
Prosjekter i 2014
Samarbeid med vennskapsskoler
Samarbeidet med vennskapsskoler er fulgt opp av Helene Berge Galta og Andreas Lagesen gjennom møter og e-post. Nablusforeningen organiserte delegasjon til Nablus med stopp i Jerusalem og Betlehem på hjemveien 3.-10 mai 2014. Alle de fem vennskapsskolene, Gosen, Kristianslyst, Gautesete, Austbø og Tastaveden var med på turen. Ingen fra skolehelsetjenesten hadde anledning til å bli med denne gangen, men styremedlem Bjørg Botne hadde møter med skolehelsetjenesten i forkant og ivaretok kontinuiteten i samarbeidet på skolehelseområdet.

Skolene hadde samarbeidsmøter hvor felles utfordringer og prosjektsamarbeid ble drøftet. I tillegg fikk de omvisning og orientering om byen og dens utfordringer, samt en dags omvisning i Jerusalem og Betlehem på veien hjem. Det var stor entusiasme for opplegg og samarbeid både på skoler og generelt om Nablus hvor de fikk møte både ordfører og bystyret, omvisning på universitetet m.m. De nye vennskapsskolene i Nablus ga uttrykk for stor tilfredshet med samarbeidet.

24. september- 4. oktober hadde Nablusforeningen og skolene gjenvisitt fra Nablus. En stor delegasjon, bestående av elever og lærere fra hver av skolene, representanter fra administrasjonen og fra skolehelsetjenesten, besøkte Stavanger. Ved siden av samarbeid mellom vennskapsskoler, fikk de en halv dags seminar på skolekontoret hvor en spesielt tok for seg Stavanger kommunes arbeid for elever med spesielle behov. I tillegg fikk de en innføring i organisering av skolehelsetjenesten. Leder for skolehelsetjenesten i Nablus fikk besøke en skolehelsestasjon.
Stor pris satte de også på besøk med varaordfører, og en ettermiddag på Lundsvågen naturskole. De fikk oppleve byen og Jæren, og gav uttrykk for stor glede over vennlighet og imøtekommenhet hos alle de møter her.

Nablusforeningen har ved sin skolekontakt Andreas Lagesen og Helene Berge Galta hatt tett kontakt med skolene under forberedelsene og mellom besøkene. Det er tydelig at skolene også nyttiggjør seg den informasjonen de får i det nye faget internasjonalisering.

TAP- The Art Project
Som en del av kunstprosjektet TAP – The Art Project, besøkte stavangerkunstneren Signe Christine Urdal Nablus i to måneder høsten 2014. Urdal bodde og arbeidet i kunstnerboligen til akademiet ved An-Najah National University.

Urdal benyttet tiden godt under besøket. Hun holdt blant annet en tre-ukers workshop i fotografering for studentene, under temaet refleksjon og bevissthet rundt identitetsfølelsen man har til en okkupert by. Filmskaper Mustafa Azizi har i denne perioden laget en dokumentar om TAP og om workshopen. Urdal holdt også en kunstnerpresentasjon hvor hun presenterte egne arbeider og arbeidsmetoder for studentene, oversatt fra engelsk til arabisk av filmskaper Mustafa Azizi. I tillegg formidlet hun hvordan det er å leve som kunstner i Stavanger, hvordan kunstnere i Norge (lokalt/nasjonalt) er organisert og hva dette har å si for de juridiske og fagpolitiske rettighetene. Nablus har ingen visningssteder for kunst utenom kunstakademiet. Det var derfor nyttig for studentene å høre om hvordan norske kunstnere organiserer seg i kunstnerstyrte gallerier og visningssteder.

– To måneder i et okkupert området berører, sier Urdal. – Møter med vanlige mennesker i en uvanlig situasjon gir et annet perspektiv på verden, men også på eget liv og virke. Derfor er disse kunstnerutvekslingene mellom Nablus og Stavanger av stor verdi og berikelse for begge parter.

Urdal arbeidet også med egne kunstprosjekter, blant annet et prosjekt om kvinner i Palestina.

– Kvinner er meningsbærere for viktige historier i et okkupert land, i tillegg til å være symboler på fortid, nåtid og fremtid. Møtene med disse kvinnene var noe av det mest berikende med hele oppholdet, forteller hun. I tillegg har hun hatt mulighet til å møte palestinske kunstnere, kunststudenter og lærere, samt besøke utstillinger, kunstinstitusjoner og gallerier i Ramallah.

Fotokunstneren Urdal uttrykker at oppholdet har vært inspirerende og positivt. Hun ønsker nå, sammen med vår forrige gjestekunstner Agnes Btffn, å delta i videreutviklingen av TAP. En av tingene de gjerne vil se på er hvordan en kan knytte kontakter mellom kunstnere i Stavanger, Nablus og Ramallah, da mange kunstnere på Vestbredden har sin base nettopp i Ramallah.

– Kunstneroppholdet bidro til ny refleksjon omkring eget ståsted og syn på verden. Jeg har fått et innblikk i en sfære av mennesker og kunstnere med andre preferanser enn meg selv. De er vanlige mennesker i en uvanlig situasjon, og jeg har sett på hvordan dette påvirker den enkeltes identitet og blikk på verden. Jeg har blitt berørt av deres hverdagshistorier, generøsitet og håp for framtiden. Og jeg har opplevd hvor viktige disse møtene er; vi ser, vi gir og tar imot. De gjensidige båndene vi knytter er et tegn på at det en gang i fremtiden skal komme nye dager.

TAP er et utvekslingsprogram for kunstnere, initiert av Nablusforeningen i 2010. Leder for prosjektet er Karin Sunderø. Visjonen er å legge til rette for kunnskapsutveksling og nettverksbygging mellom kunstnere, kunststudenter og andre kunstfaglige aktører, fra vennskapsbyene Stavanger og Nablus. Målet er gjensidig bevisstgjøring på hva som rører seg på kunstfeltet i de respektive landene, og å legge til rette for å arbeide og møte kollegaer. Samarbeidspartnere i Nablus er Academy of Fine Arts ved An Najah National Universitet, Stavanger Society (Nablusforeningens søsterorganisasjon) og arkitekt og leder av Cultural Heritage Enrichment center, Naseer Arafat. I Stavanger samarbeider vi med Rogaland kunstsenter og Stavanger kommune. Prosjektet er støttet av Stavanger kommune, De første kunstnerne i prosjektet var Stavangerbaserte Agnes Btffn og Nablus-kunstner Isra Issa, begge i 2013.

 

Miljøprosjektet CO2
CO2 prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger kommune og Nablus. Prosjektet, som finansieres av skatt fra kommunens flyreiser, er fulgt opp av Anndi Lomeland Jacobsen, Audun Kvinnesland, og Olav Stav fra Stavanger kommune.

Det har vært en del skifting i kontaktene fra Nablus, noe som har gitt usikkerhet omkring rapportering. Etter kommunikasjon med ordfører i Nablus, er nå Abdel Aker Afo tilbake som ansvarlig for rapportering, og Stavanger kommune venter rapport for de siste tre årene. Pengene fra Stavanger er overført med ca.100 000 kroner årlig.
Parksjef Raid Yaish og landskapsarkitekt Lamis Alebwa er ansvarlig for prosjektgjennomføring i Nablus. Prosjektet har konsentrert seg om planting av trær i Nablus.

Kulturutveksling av studenter
Jæren FHS – An Najah University – Universitetet i Stavanger
I november 2014 hadde Jæren Folkehøgskule (JFH) besøk av seks studenter og en lærer fra An Najah National University i Nablus. Studentene deltok som vanlig på internasjonal uke ved Jæren folkehøgskole med foredrag om ulike tema om Nablus og Palestina. De deltok også på åpningen av utstillingen Nablus- en okkupert by. Tradisjonen tro ble det holdt en åpen, palestinsk kulturkveld på Jæren, hvor også palestinere og Palestina-venner i distriktet ble invitert.

Denne utvekslingen har pågått i flere år, og har også de siste tre årene innbefattet en dag med dramastudentene ved Universitetet i Stavanger (UiS). Denne dagen er svært spesiell for studentene ved Drama og Kommunikasjon. Den er fylt med spenning og forventning, og en del nervøsitet.

Delegasjonen fra Jæren, som i tillegg til de palestinske studentene bestod av fire verter (elever fra JFH), ble møtt ved resepsjonen, og ført ned i dramarommene, hvor studentene fra UiS tok imot dem. Vi varmet opp med noen leker, og lærte navnene på hverandre. To av de palestinske studentene sang og spilte ett par sanger for oss. Vi jobbet med teknikker som er fysiske og non-verbale som for eksempel å forme hverandre i ulike uttrykk med kropp og følelse. En videreføring av dette er bildeteateret hvor studentene lagde svært sterke bilder av sorg, frykt og glede som vi satte musikk til. Det å uttrykke seg gjennom kropp er svært personlig og gir studentene et eget samhold som preget hele dagen.

Etter lunsj varmet vi opp med en ”dansebattle”, og jobbet videre med øvelser hvor deltagerne speiler hverandre to og to, dette gjorde vi både som par og på rekke. Gjennom slike øvelser opplever studentene at til tross for ulik kultur og bakgrunn er vi svært like.

Vi delte i mindre grupper og alle skulle tenke ut et lykkelig barndomsminne de ønsket å dele. For en av de palestinske deltagerne ble dette veldig sterkt, og han valgte å gå ut av rommet. I en samtale fortalte han at han har blokkert ut hele sin barndom, og ikke klarte å gjenskape noe lykke. Etter en dypere samtale erkjente han at også han opplevde kjærlighet i sin barndom. Dette ble et sterkt øyeblikk for ham.
Når alle hadde delt sine minner i gruppene, samlet vi oss i plenum og de som ønsket delte minnene sine. Avslutningsvis ble alle bedt om å si noe om hvordan de hadde opplevd dagen, og responsen var overveldende. Flere av deltagerne sa at dette var den beste dagen de hadde hatt. Mange hadde fine refleksjoner om hvor like vi er, tross ulik kultur og historikk, mange hadde utvidet personlige grenser, og den palestinske studenten som hadde gått ut kom tilbake og fortalte at dersom han fikk den samme oppgaven igjen om ti år, ville denne dagen være det lykkelige minnet han ville fortelle om.
Mye tårer og latter om hverandre. Da vi avsluttet var det vanskelig for gruppen å ta farvel med hverandre. De norske og palestinske studentene holdt kontakten gjennom hele uken og var blant annet på byvandring på eget initiativ i Stavanger sentrum. Som en avslutning på oppholdet ble det arrangert en stor palestinsk fest på Jæren Folkehøgskule. Studentene fra UiS møtte også opp, og fikk servert fantastisk palestinsk mat, og god underholdning fra de palestinske studentene og elevene ved Jæren FHS.

Som en utvidelse av dette samarbeidet jobber nå Universitetet i Stavanger (ved Drama og Kommunikasjon) for å formalisere et institusjonelt samarbeid, og utvikle muligheter som reelle utvekslingsavtaler gjennom Erasmus+ programmet. Ønsket er å undertegne en slik avtale i løpet av våren 2015, i forbindelse med en kunstner-/lærerutveksling av lærere ved UiS og et jazz band fra Jæren som reiser til Nablus dersom økonomien tillater det.
Utstillingen Nablus – en okkupert by
Samarbeidet med Stavanger Museum og Cultural Heritage Enrichment Center har vært Nablusforeningens største prosjekt i 2014. Sammen med museumsdirektør Ove Magnus Bore, kurator Eirik Moe, museumspedagog Stine Honore og teknisk leder Eilef Herikstad tilbragte vi to uker i Nablus 2014 for å forberede utstillingen, kjøpe inn gjenstander, fotografere, ta videoopptak med mer. Utstillingen ble så skipet til Stavanger og ankom i slutten av august. Administrerende direktør Siri Aavitsland og leder for styret i Stavanger Museum Sissel Knutsen Hegdal sluttet seg til gruppa i Nablus noen dager. De fikk et godt inntrykk både av Nablus og av utstillingen. Fra september til november ble utstillingen bygget opp og åpningen forberedt. Utstillingen var Stavanger Museums bidrag til Grunnlovsjubileet og ble åpnet av stortingspresident Olemic Thommessen. Ordfører Christine Sagen Helgø inviterte til mottakelse på Ledaal i forkant av åpningen.

Til utstillingen var ordfører fra Nablus samt mange av byens sentrale personer invitert. I tillegg hadde Nablusforeingen invitert Euro-Nablus. Viseguvernør Anan Attireh, varaordfører Asem Salem og direktør for Public Relations An Najah National University, representerte Nablus, varaordfører Marie-Pierre Bresson og internasjonal sekretær Sidonie Cadquant representerte Lille og Mike Whitehead og Nick Marra representerte Dundee.

I forbindelse med utstillingen var det lagt opp et omfattende politisk og næringspolitisk program for gjestene, med blant annet omvisning hos Lærdal Medical og møte med fylkesmann, Euro-Nablus og norske politikere.

Arkitekt Naseer Arafat og kunstner Nisreen Bargouthi som stod for vakre miniatyrer til utstillingen, var i Stavanger hele uka og bidro til siste ”finish” på utstillingen.
Utstillingen forsøkes solgt til andre museer også i Europa. Den blir på Stavanger Museum fram til august 2015, og det legges opp et større foredrags og aktivitetsprogram hvor også Nablusforeningen involveres i løpet av utstillingsperioden.
Nisreen Bargouthi og Naseer Arafat i sitt hjem i Nablus. Nisreen stod for vakre miniatyrer av bygninger i Nablus, Naseer ga gjennom sin bok Nablus-city of Civilisations det nødvendige bakgrunnsmateriale til utstillingen.

UNESCO-prosjektet Nablusforeningen søkte om og fikk midler til et eget UNESCO-prosjekt: ”Dekk bordet på tvers av kulturelle og politiske skillelinjer”. Første del av prosjektet la vekt på å utvikle kokkeopplæringa i de tre vennskapsbyene, Stavanger, Nablus og Netanya. Samarbeidet var utfordrende politisk og kulturelt, og en så det derfor nødvendig å ha fokus på dialog og samarbeid som en viktig del av prosjektet. Dette passet også godt inn i dialogarbeidet i Stavanger og kommunens ønske om felles prosjekt mellom byene. Arbeidet på lokalt plan var givende og utbytterikt. Blant annet arrangerte vi to vellykkede middager i forbindelse med kokkekonferansen WACS, en dialogmiddag med representanter for de ulike tros- og livssynsgrupper i Stavanger, og en solidaritetsmiddag for å samle mennesker fra de ulike samarbeidende foreningene i Stavanger. Overskuddet fra middagen ble delt mellom to aldershjem for fattige i Vest- og i Øst-Jerusalem. Middagene ble tilberedt av Chefs for Peace.
Mer enn 200 var tilstede på de to middagene totalt.

I tillegg arrangerte vi blant annet kurs for studenter og kokker fra de to byene i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune og med Godalen og Jåttå videregående skole som arena en uke i november.

Politisk og praktisk lar det seg imidlertid ikke gjøre å gå videre med prosjektet etter den opprinnelige planen. Etter Gaza-krigen er tiden ikke inne for trekant-samarbeid. Vi søker imidlertid om å få forelenge UNESCO-prosjektet som et utdannings- og kulturarvprosjekt for Nablus.

Støtte til fattige studenter Som ledd i samarbeidet med kvinnegruppa som samler inn penger til fattige studenter ved An Najah National University, ble to av medlemmene deres med til Nablus i mai for å besøke sin student og gjøre avtaler med Universitetet. De fikk en varm velkomst på universitetet. Studenten de betalte for, møtte dem og ga uttrykk for sin glede over å få studere. Det er hyggelig for Nablusforeningen å konstatere at et nytt bånd mellom de to universitetene er knyttet. Vi har tidligere forsøkt å opprette et fond for fattige studenter. Dette blir svaret for de som ønsker å bidra økonomisk til utdanning i Nablus.
Møte i Ramallah
I november deltok leder Anndi og nestleder Kian på en konferanse i Ramallah, der alle Palestinas ulike vennskapsbyer var invitert med. Temaet handlet dels om lokalsamfunnenes betydning for samfunnsutvikling, og dels om å styrke det palestinske kravet om anerkjennelse av Palestina som stat.

Lærdal (Jerikos venner) og Hamar (Khan Younis’ venner) var også representert. Etter konferansen har det blitt tatt ulike initiativ for å få de seks norske kommunene som har venner i Palestina til å slutte seg til kravet om norsk anerkjennelse av Palestina. Dette har så langt ikke ført til konkrete resultater.

Deltakelse på frivillighetstorget og fylkesmannens samling for frivillige organisasjoner.
6. september var det duket for frivillighetsdag på Sølvberget. Nablusforeningen hadde stand, og gode medlemmer sørget for at den var bemannet.

Bjørg Botne representerte Nablusforeningen på fylkesmannens samling for frivillige i oktober.

Takk til:
Stavanger kommune ved kulturavdelingen, skoleavdeling, skolehelsetjenesten,
miljøavdelingen, ordfører og varaordfører for viktige bidrag, økonomisk og som
samarbeidsparter.
 UNESCO- Norge for støttet til dialog og kokkeprosjektet

 Vennskap Nord/Sør for økonomisk støtte og veiledning

 Inge Stenslands Stiftelse for økonomisk bidrag til studentutveksling,

 Stavanger Museum og MUST for uvurderlig samarbeid og gjennomføring av
prosjektet Nablus- en okkupert by.

 Rogalands fylkeskommune for støtte og samarbeid om UNESCO-prosjektet.

 Jæren folkehøgskole for samarbeid og bidrag gjennom å gi opphold til
studentene fra An Najah universitetet og ta dem inn i sin skoleplan

 Universitetet i Stavanger, Drama og kommunikasjon for godt samarbeid.

 Johannes Fosse Solvangs jazzband for musikalske bidrag

 Austbø, Gosen, Gautesete, Kristianslyst og Tastaveden skole for godt og
inspirerende samarbeid.