Vedtekter

Årsmøte vedtok vedtektene mars 2010:

 

Vedtekter for Nablusforeningen i Stavanger

1. Organisasjon

Nablusforeningen i Stavanger ble stiftet i 1984 og er tilsluttet Vennskapsforeningen Nord- Sør. I 1996 ble Nablus og Stavanger offisielle vennskapsbyer. Nablusforenigen i Stavanger er partipolitisk uavhengig.

2. Formål

Nablusforeningen har som formål å skape kontakt, vennskap og forståelse mellom Stavangers innbyggere og innbyggerne i Nablus på Vestbredden. Videre skal Nablusforeningen bidra til utveksling og utvikling av kultur og tradisjon i de to byene.

3. Aktivitet

Foreningen knytter forbindelser mellom barnehager, skoler, fagforeninger og ulike organisasjoner i Nablus og Stavanger. Videre samarbeider foreningen med andre organisasjoner om kulturarrangement, idrettsarrangement, samt ulike aktiviteter for barn og ungdom i Stavanger og omegn.

4. Medlemsskap

Organisasjoner, skoler, barnehager og enkeltpersoner som ønsker å støtte foreningens arbeid kan bli medlemmer ved innbetaling av kontingent.

5. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og holdes hvert år innen 1. mars. Årsmøtet behandler

• Årsmelding

• Arbeidsprogram

• Budsjett

• Regnskap -revidert

• Valg

Alle medlemmer som har betalt årskontingent har uttale, forslags og stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet innkalles seneste 3 uker før. Årsmøtet fastsetter kontingent og eventuelle vedteksendringer.

6. Valg

Til styret velges

• 7 medlemmer, hvorav leder velges separat

• 2 varamedlemmer

• revisor

• valkomite på 4 medlemmer.

Valgperioden er 2 år slik at halvparten av styret står på valg hvert år.

7. Styret

Styret konstituerer seg selv på første styremøte i perioden. Styret ved leder er øverste ansvarlige i valgperioden. Kasserer sammen med en som utpekes av styret er disponent for foreningens konto i bank. Leder og kasserer innehar organisasjonens signatur.

Nablusforeningen ledes av styret i samsvar med gjeldende vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret behandler alle prinsipielle saker, vedtar budsjetter og innstiller i saker til årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.

8. Oppløsning

For å oppløse Nablusforeningen kreves vedtak i årsmøtet.